Бартошевич Сигизмунд

Бартошевич Сигизмунд (род. 1798) - польский писатель, автор соч.: "Historja literatury polskiej" (Вильно, 1828); "Gramatyka ję zyka ł aci ńskiego" (Варшава, 1832, 4 изд. 1843); "Wypisy polskie dla uż ytku m ł odzie ż y p ł ci m ęzkiej" (Вильно, 1836); "Wypisy polskie dla uż ytku mlodzie ż y p ł ci ż e ń skié j" (Вильно, 1836) и т. п.